הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום שטחי המועצה

  
 

הזמנה להציע הצעות
למתן שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום שטחי
המועצה המקומית כסייפה

מכרז פומבי מס' 11/2018

המועצה המקומית כסיפה (להלן: "המועצה"), מזמינה בזאת להגיש הצעות למתן שירותי ניקיון רחובות ושטחים פתוחים בתחום שטחי המועצה המקומית כסייפה.

מסמכי המכרז יועמדו למכירה במשרדי המועצה המקומית כסיפה (להלן: "משרדי המועצה") בימים א' – ה' בין השעות 09:00-15:00, תמורת סך של 1,000 ₪ (שלא יוחזרו בשום מקרה), בשיק לפקודת "המועצה המקומית כסיפה".
במידה וקיימות בקשות או שאלות להבהרה, יש לרכזן ולהעלותן על הכתב, בקובץ WORD בלבד, אותן יש להעביר לדוא"ל: gabi@xprint.co.il ולוודא קבלת המסמכים בטלפון שמספרו: 08-6591317 וזאת עד ליום 01/03/2018 עד השעה 12:00.

יש להגיש את ההצעות במשרדי המועצה עד ליום 13/03/2018 ולא יאוחר מהשעה 12:00.
הצעות שתוגשנה לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה. על מגיש ההצעה לצרף לה את כל מסמכי המכרז כאשר הם חתומים כדבעי ובנוסף, ערבות בנקאית כנדרש בתנאי המכרז.

קישור לנוסח המכרז המלא - יש ללחוץ כאן


סאלם אבו רביעה
ראש המועצה המקומית כסיפה