ועדות המועצה

  
 

ועדת הנהלה וכספים

למועצה תהיה ועדת הנהלה קבועה שתיבחר על ידי המועצה מבין חבריה. תפקידיה של ועדת ההנהלה לנהל את עניני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן, להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יבוצעו כדין ולמלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי המועצה.

חברי הועדה :
סאלם אבו רביעה – יו"ר הוועדה
אברהים אלעמור – חבר
סאלם אמטיראת – חבר
מחמד אבו עג'אג' – חבר
חליל אלג'ויני – חבר
עבדאללה אלקורעאן – חבר
חמאד אבו ואדי - חבר
מוזמנים קבועים – מזכיר המועצה ,עוזר ראש המועצה, דובר המועצה, גזבר המועצה, מהנדס המועצה.ועדת מכרזים

המועצה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים קבועה שתפקידיה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו. ראש המועצה לא יהיה חבר בועדת המכרזים.
החליט ראש המועצה לאחר עיון בהמלצות ועדת המכרזים שלא לאשר את ההצעה שעליה המליצה הועדה, ירשום את הנימוקים להחלטתו ויביאם לידיעת המועצה בישיבתה הקרובה.

ראש המועצה רשאי, באישור המועצה, לאשר מבין ההצעות שהיו לפני ועדת המכרזים, אף שהועדה לא המליצה עליה.

חברי הועדה:
חליל אלג'ויני – יו"ר הוועדה
אברהים אלעמור – חבר
מחמד אבו עג'אג' – חבר
סאלם אמטיראת – חבר
עבדאללה אלקורעאן – חבר
חמאד אבו ואדי - חבר
חמיד אבו חמיד - חבר
עומר אבו עג'אג'- מזכיר


ועדת ביקורת

(א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת במועצה , בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, והיא רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי דין; הועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.


תפקידיה וסמכויות:
א. לבדוק אם החלטות המועצה הוצאו לפועל כדין.
ב. לבדוק את חשבונות המועצה ולבדוק אם פעולות המועצה נעשו במסגרת התקציב המאושר.
ג. לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה עליהם הצביעו הועדה או מבקר המדינה בפני המועצה. הועדה רשאית לקבל מכל חבר מועצה, או עובד מועצה ידיעות, מסמכים והסברים הדרושים לה למילוי תפקידיה.

חברי הועדה:
מחמד אלעמור - יו"ר
חאלד אבו עג'עג' - חבר
סאלם אבו חמאד - חבר
מוניר אבו רביעה- מבקר
עומר אבו עג'אג' - מזכיר
יועץ משפטי

  
ועדת מל"ח

תפקיד הועדה הכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום.

חברי ועדת מל"ח:
סאלם אבו רביעה ראש המועצה – יו"ר הוועדה
עומר אבו עג'אג' מזכיר המועצה - רמ"ט הוועדה
סאלם סרור דובר המועצה - מכלול מידע לציבור
מחמד אבו רביעה מנהל מחלקת הנדסה - מכלול תשתיות
סולטאן אלקרעאו מנהל מחלקת חינוך - מכלול חינוך
נסר אבו סרחאן מנהל מחלקת רווחה - מכלול אוכלוסיה
סאלם אבו ע'נאם מנהל מחלקת כ"א - מכלול כ"א
סלימאן אלעמור מנהל מחלקת תברואה - מכלול בריאות ,ואיכו"ס
יוסף אלעמור מנהל מחלקת רכש - מכלול לוגיסטיקה
עלי אבו עג'אג' מנהל המתנ"ס - מכלול מתנדבים


ועדה לאיכות הסביבה

ועדה לאיכות הסביבה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.

חברי הועדה:
מחמד אבו עג'אג' – יו"ר הוועדה
אברהים אלעמור – חבר
חמאד אבו ואדי – חבר
חמיד אבו חמיד - חבר
מוזמנים :
סאלם מטיראת – ממונה תיק תברואה
סלימאן אלעמור- מנהל מחלת תברואה
אדיב אבו סרחאן – נציג משרד לאיכות הסביבה.
עומר אבו עג'אג'- מזכיר המועצה


ועדת הנחות ומסים:

א. הועדה מוסמכת לתת הנחה בשיעור של עד 70% למחזיק בדירה המשמשת למגורים (ולנכס כזה בלבד) לאדם שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד, בעקבות טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו, או בעקבות אירוע אחר אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

ב. בישיבות הועדה חייבים להשתתף גזבר המועצה, מנהל מחלקת הרווחה והיועץ המשפטי. ההחלטות בוועדה מתקבלות בהתבסס על בקשה ומסמכים שעל המבקש להנחה להמציא למועצה.

חברי הועדה:
סאלם אמטיראת – יו"ר הוועדה
חמיד אבו חמיד- חבר
חאלד אבו עג'אג'-חבר
עמרם לסרי –גזבר המועצה
נסר אבו סרחאן-מנהל מחלקת רווחה
אחמד אבו עג'אג'-מנהל מחלקת גבייה
עומר אבו עג'אג'- מזכיר המועצה
היועץ המשפטי של המועצה


ועדת שמות:

יעוץ למועצה במתן שמות למקומות ציבוריים והמלצות בעניין ערעורים של תושבים על
שמות שנקבעו או שבוטלו למקומות אלו.

חברי הועדה:
סאלם אבו רביעה – יו"ר הוועדה
אברהים אלעמור – חבר
חליל אלג'ויני – חבר
עבדאללה אלקורעאן – חבר
סאלם אמטיראת – חבר
חמיד אבו חמיד – חבר
מחמד אבו עג'אג' – חבר
מחמד אבו רביעה – מהנדס המועצה
עומר אבו עג'אג'- מזכיר המועצה


ועדת חינוך:

ועדה המייעצת ומפקחת על מערכות החינוך בישוב. הועדה יוזמת תכנון פעולות בתחום החינוך ומגישה לאישור המועצה את תכנותיה ,מעקב אחר ביצוע התוכניות המאושרות וכן לייעץ למועצה בתחומי החינוך .

חברי הועדה:
אברהים אלעמור – יו"ר הוועדה
מחמד אבו עג'אג' – חבר
סאלם אמטיראת – חבר
סאלם אבו חאמד – חבר
עבדאללה אלקורעאן – חבר
סולטאן אלקרעאן - מנהל מחלקת חינוך
עומר אבו עג'אג'- מזכיר המועצה


ועדת תנועה:

ועדת התנועה מייעצת וממליצה בכל ענייני והסדרי התנועה של הרשות המקומית .
הועדה דנה בשינויים בהסדרי התנועה לקראת אישורם ברשות התמרור ובמשרד התחבורה.
כל תמרור והסדר תנועה בתחום הרשות המקומית ,חייב לקבל אישור של רשות התמרור מרכזית או מקומית .
ועדת התנועה היא ועדה הממליצה והחלטותיה טעונות אישור מליאת המועצה או רשות התמרור .

חברי הועדה :
סאלם אמטיראת – יו"ר
חאלד אבו עג'אג'- חבר
מחמד אלעמור- חבר
עומר אבו עג'אג' – מזכיר המועצה
נציג משטרת התנועה


ועדת רכש :

ועדה מקצועית –חובה בכל רשות .מופקדת על פעילויות הרכש של הרשות ועל רישומו.

חברי הועדה:
גזבר המועצה - יו"ר הועדה
מנהל מחלקת חינוך -חבר
מהנדס המועצה- חבר
דובר המועצה - חבר
מנהל כ"א - חבר
יוסף אלעמור – מנהל רכש
עומר אבו עג'אג'- מזכיר המועצה


ועדת הקצאות :

ועדה מקצועית – ועדת חובה בכל רשות , תפקידה להסדיר קרקע או מבנה בפטור ממכרז ללא תמורה (אף אם סמלית) על ידי הרשות המקומית לגופים הפועלים בתוך תחום הרשות בנושאי ,חינוך ,תרבות , דת , בריאות , רווחה, ספורט וכדומה- כדי לסייע לפעולתיהם לטובת הציבור ביישוב , תוך שמירה על מנהל תקין.
רק באמצעות ועדה להקצאת קרקע או מבנה רשאית רשות מקומית להקצות קרקע או מבנה בחינם לגוף הפועל בתוך תחום רשות, על פי הנוהל שפרסם משרד הפנים.

חברי הועדה:
מזכיר המועצה- יו"ר הוועדה
מהנדס המועצה- חבר
גזבר המועצה- חבר
יועץ משפטי -חבר
מנהל מחלקת גביה - חבר