מכרז פומבי מס 17/2018 - הקמת מגרש דשא סינטטי פתוח לקהילה

  
 

 המועצה המקומית כסיפה פונה בזאת לקבלת הצעות מחיר להקמת מגרש דשא סינטטי פתוח לקהילה (שחב"ק) ליד מגרש כדורגל בשכונה 32 ביישוב כסיפה.

העבודה כוללת עבודות בטון, דשא סינטטי, גידור , חשמל ומתקני ספורט, פיתוח וכדומה והכל כמפורט במסמכי המכרז המלאים.

דרישות סף מהמציעים:
על הקבלן להיות רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969 בסיווג 100 ובהיקף ג1.

על הקבלן לעמוד בכל תנאי הסף כמפורט במסמכי המכרז.

כמו כן, על הקבלן לצרף את כל האישורים הנדרשים והמפורטים במסמכי המכרז.

על הקבלן לבדוק בעצמו את פרטי ההתקשרות ותנאיה והצעתו תוגש אך ורק בהסתמך על בדיקותיו הוא וכל אשר דרוש לו לצורך השלמת העבודה כמפורט במסמכי המכרז. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית (בלתי מותנית לקיום תנאי החוזה) התואמת את הנוסח המצורף למסמכי המכרז בלבד בסך של 70,000 ₪ אשר תישא תוקף עד לתאריך 31/07/2018. חלה חובה על המציע לרכוש את מסמכי המכרז הכולל תנאי ונהלי ההשתתפות תמורת 500 ₪ שלא יוחזרו. ניתן לרכוש את חומר המכרז החל מיום 01/05/2018, מיד עם סיום סיור הקבלנים ולאחר מכן ובימים א' – ה' בשעות העבודה 09:00-16:00 במשרד מהנדס המועצה בבניין המועצה בישוב כסיפה. ההצעה למכרז תוגש רק על גבי הטפסים בנוסח המצורף בנספחי המכרז, בצירוף צילום לקבלה. מציע אשר לא יגיש בהצעתו צילום קבלה, הצעתו לא תילקח בחשבון.
הקבלן הזוכה יידרש לחתום על החוזה לביצוע העבודה בתוך שבעה ימים קלנדריים מיום מתן ההודעה על הזכייה במכרז. במידה ולא יעמיד הקבלן הזוכה בתוך תקופה זו חוזה חתום הכולל ערבות ביצוע כנדרש, תימסר העבודה לקבלן הבא בתורו ללא מתן הודעה נוספת והמועצה מקומית כסיפה תיראה בכך כהודעה של הקבלן הזוכה על סילוק ידו מהצעתו וכן תוכל המועצה מקומית כסיפה לחלט את ערבות ההגשה שהוגשה למכרז זה. משך העבודה נקבע ל- 5 חודשים מיום מתן צו תחילת עבודה לקבלן הזוכה. חלה חובה על המציעים להשתתף בסיור הקבלנים.
סיור הקבלנים יערך בתאריך 01/05/2018 בשעה 10:00 במועצה מקומית כסיפה.

הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז, יש למסור ביד במועצה מקומית כסיפה, במשרד מהנדס המועצה לא יאוחר מתאריך 08/05/2018 בשעה 12:00.
הצעה שתגיע בפקס או בדואר אלקטרוני – תיפסל על הסף.
הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תובא לדיון ותיפסל על הסף.

 

סאלם אבו רביעה
ראש המועצה